img
img
img
img
Quận/Huyện
Phường/Xã
Đường Phố
Diện tích
Số Phòng
Hướng Nhà
Dự Án
bannha24h.vn

Bán

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

imgBán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

Thỏa thuận

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

31-12-2020

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24
Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24
Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

Bán

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

imgBán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

Thỏa thuận

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

31-12-2020

Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24
Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24
Bán nhà trọ bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-24

Bán

Bán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23

imgBán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23

Thỏa thuận

Bán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23

31-12-2020

Bán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23
Bán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23
Bán nhà trọ tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-23

Bán

Bán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22

imgBán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22

Thỏa thuận

Bán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22

31-12-2020

Bán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22
Bán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22
Bán nhà trọ tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-22

Bán

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21

imgBán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21

Thỏa thuận

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21

31-12-2020

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-21

Bán

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20

imgBán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20

Thỏa thuận

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20

31-12-2020

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-20

Bán

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

imgBán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

Thỏa thuận

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

31-12-2020

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

Bán

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

imgBán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

Thỏa thuận

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

31-12-2020

Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19
Bán nhà trọ tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-19

Bán

Bán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18

imgBán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18

Thỏa thuận

Bán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18

31-12-2020

Bán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18
Bán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18
Bán nhà bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-18

Bán

Bán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17

imgBán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17

Thỏa thuận

Bán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17

31-12-2020

Bán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17
Bán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17
Bán nhà tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-17

Bán

Bán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16

imgBán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16

Thỏa thuận

Bán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16

31-12-2020

Bán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16
Bán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16
Bán nhà tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-16

Bán

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15

imgBán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15

Thỏa thuận

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15

25-12-2020

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15
Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15
Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-15

Bán

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14

imgBán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14

Thỏa thuận

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14

25-12-2020

Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14
Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14
Bán nhà tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-14

Bán

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

imgBán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

Thỏa thuận

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

25-12-2020

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13
Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13
Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

Bán

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

imgBán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

Thỏa thuận

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

25-12-2020

Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13
Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13
Bán nhà tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009-13

Bán

Bán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12

imgBán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12

Thỏa thuận

Bán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12

25-12-2020

Bán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12
Bán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12
Bán đất bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-12

Bán

Bán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11

imgBán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11

Thỏa thuận

Bán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11

25-12-2020

Bán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11
Bán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11
Bán đất tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009-11

Bán

Bán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10

imgBán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10

Thỏa thuận

Bán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10

25-12-2020

Bán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10
Bán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10
Bán đất tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009-10

Bán

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9

imgBán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9

Thỏa thuận

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9

25-12-2020

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương 0933 018 467 – 0978 787 009- 9

Bán

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8

imgBán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8

Thỏa thuận

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8

25-12-2020

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên 0933 018 467 – 0978 787 009- 8

Bán

Bán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7

imgBán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7

Thỏa thuận

Bán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7

25-12-2020

Bán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7
Bán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7
Bán đất tân vĩnh hiệp 0933 018 467 – 0978 787 009- 7

Bán

Bán đất bình dương

imgBán đất bình dương

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất bình dương

Thỏa thuận

Bán đất bình dương

25-12-2020

Bán đất bình dương
Bán đất bình dương
Bán đất bình dương

Bán

Bán đất tân uyên, bình dương

imgBán đất tân uyên, bình dương

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân uyên, bình dương

Thỏa thuận

Bán đất tân uyên, bình dương

25-12-2020

Bán đất tân uyên, bình dương
Bán đất tân uyên, bình dương
Bán đất tân uyên, bình dương

Bán

Bán đất tân uyên

imgBán đất tân uyên

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân uyên

Thỏa thuận

Bán đất tân uyên

25-12-2020

Bán đất tân uyên
Bán đất tân uyên
Bán đất tân uyên

Bán

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương

imgBán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương

Thỏa thuận

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương

25-12-2020

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên, bình dương

Bán

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên

imgBán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên

Thỏa thuận

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên

25-12-2020

Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên
Bán đất tân vĩnh hiệp, tân uyên

Bán

Bán đất tân vĩnh hiệp

imgBán đất tân vĩnh hiệp

Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Bán đất tân vĩnh hiệp

Thỏa thuận

Bán đất tân vĩnh hiệp

25-12-2020

Bán đất tân vĩnh hiệp
Bán đất tân vĩnh hiệp
Bán đất tân vĩnh hiệp

Bán

Chính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi

imgChính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi

374 Nguyễn Văn Thành, Xã Chánh Phú Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Chính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi

500 Triệu

Chính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi

23-12-2020

Chính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi
Chính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi
Chính chủ cần bán miếng đất mặt tiền đường Nguyễn Văn Thành ngay ngã tư Hòa lợi

Bán

Căn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp

imgCăn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp

Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Căn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp

1550 Tỷ

Căn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp

10-12-2020

Căn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp
Căn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp
Căn hộ Chuẩn SINGAPORE View sông sài gòn cực đẹp

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

imgNhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

1, Phường Phú Cường, Thị Xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

2300 Triệu

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

05-12-2020

Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2
Nhà Phú Hòa, TDM, 220m2, sổ riêng, gần trường tiểu học phú hòa 2

Bán

Bán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274

imgBán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274

Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274

3 tỷ

Bán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274

26-10-2020

Bán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274
Bán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274
Bán nhà gần Minh Quốc Plaza, Phú Mỹ Thủ Dầu Một, nhánh MPTV. DT 100m2. LH 0826737274

Bán

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

imgBán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

25-10-2020

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Bán

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

imgBán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

25-10-2020

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Bán

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

imgBán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

5.86 tỷ

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

25-10-2020

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274
Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274
Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

Bán

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

imgBán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

5.86 tỷ

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274

25-10-2020

Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274
Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274
Bán đất mặt tiền NTMK Thuận An Bình Dương(gần ngã 3 AB). LH 0826737274
bannha24h.vn